ประวัติยางพารา

แนวทางการแปรรูปยางพารา

นับจากอดีต มนุษย์เรารู้จักการนำน้ำยางจากต้นยางพารามาใช้ประโยชน์ เริ่มที่ชนพื้นเมืองในอเมริกากลางและอเมริกาใต้ นำน้ำยางมาประดิษฐ์เป็นภาชนะ  เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์กีฬา  และเมื่อชาวยุโรปเดินทางไปถึงทวีปอเมริกา จึงได้รู้จักการนำน้ำยางมาผ่านกระบวนการแป ...
อ่านต่อ >>
ประวัติยางพารา

เส้นทางยางพาราในประเทศไทย

ปัจจุบันประเทศไทยเป็นผู้ผลิต และส่งออกยางพารามากที่สุดในโลก  เป็นพืชเศรษฐกิจที่ทำรายได้ให้ประเทศ และมีบทบาทต่อชีวิตของเกษตรกรไทยนับล้านครอบครัว  มีจุดเริ่มต้นจากทางภาคใต้ของประเทศ  ในสมัยที่พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี  (คอซิมบี๊  ณ ระนอง)  ดำรงตำแหน่งเ ...
อ่านต่อ >>
ประวัติยางพารา

การเดินทางของยางพาราสู่ทวีปเอเชีย

ก่อนปี ค.ศ.1900  ผลผลิตยางพาราของโลก  จะมาจากประเทศแถบอเมริกาใต้ และอเมริกากลาง  เช่น  ประเทศบราซิล  ปานามา  หรือโคลัมเบีย  เป็นต้น  เมื่อมีความต้องการใช้ยางเพิ่มมากขึ้น  จนคาดการณ์ว่าจะเกิดการขาดแคลนยางขึ้นได้ในอนาคต  โดยเฉพาะในทวีปยุโรปซึ่งเป็นผู้บริโภค ...
อ่านต่อ >>
ประวัติยางพารา

วิวัฒนาการของการใช้ประโยชน์จากยางพารา

น้ำยางจากต้นยางพารา เป็นที่รู้จักและนำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ  โดยชนเผ่าพื้นเมืองในอเมริกากลางและอเมริกาใต้มาเป็นเวลานานก่อนที่ชาวยุโรป จะเดินทางไปถึงทวีปอเมริกา  มีช่วงเวลาที่สำคัญในวิวัฒนาการของการนำมาใช้ประโยชน์ ดังนี้ การค้นพบครั้งแรก ประมาณ ปี ค.ศ. ...
อ่านต่อ >>
ประวัติยางพารา

พฤกษศาสตร์ยางพารา

ในธรรมชาติมีพืชมากมายเป็นพันชนิดที่ให้น้ำยางได้  (rubber  bearing  plant)  แต่น้ำยางที่ได้จากต้นยางแต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไป  บางชนิดไม่สามารถใช้ประโยชน์จากน้ำยางได้เลย  แต่ยางหลายชนิดก็ให้น้ำยางที่มนุษย์นำมาใช้ประโยชน์ได้  เช่น ยางกัตตาเปอร์ซ ...
อ่านต่อ >>