การเก็บรักษาน้ำยาง

สารเคมีที่ใช้เก็บรักษาน้ำยางสดเพื่อทำน้ำยางข้น

น้ำยางสดที่ถูกเก็บจากต้นยางจะใช้เวลาอย่างน้อย  4 – 6 ชั่วโมง  จึงจะขนส่งถึงโรงงาน  ดังนั้นชาวสวนยางและพ่อค้าคนกลางจะต้องมีวิธีการเก็บและรวบรวมน้ำยางที่ดี  โดยเฉพาะจะต้องระวังเรื่องความสะอาด  ไม่ให้มีแบคทีเรียเข้าไปในน้ำยาง  และต้องทำการป้องกันน้ำยางสูญเสี ...
อ่านต่อ >>

รูปแบบต่างๆ ที่ใช้เก็บรักษาน้ำยาง

ตั้งแต่ยุคเริ่มต้นของการเก็บรักษาน้ำยางเพื่อนำไปใช้ประโยชน์  ได้มีการทดลองรูปแบบต่าง ๆ  ในการเก็บรักษาน้ำยาง  ในที่นี้จะมุ่งเน้นรูปแบบของการเก็บรักษาน้ำยางในระยะสั้นเพื่อการนำไปแปร รูปต่อ  จนถึงปัจจุบันได้มีรูปแบบที่พัฒนามาดังนี้ 1. การเก็บรักษาน้ำยางด้วย ...
อ่านต่อ >>
การเก็บรักษาน้ำยาง

สารเคมีที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ำยาง

จากความจำเป็นในการเก็บรักษาน้ำยาง เพื่อให้คงสภาพเอาไว้ได้ระยะหนึ่ง  จึงมีการนำสารเคมีต่าง ๆ  มาใช้ทดลองรักษาสภาพของน้ำยาง  ซึ่งสารเคมีที่มีความเหมาะสมในการเก็บรักษาน้ำยางควรมีคุณสมบัติดังนี้ สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียในน้ำยาง  ที่ปนเปื้อนจากภ ...
อ่านต่อ >>

การสูญเสียสภาพและการบูดเน่าของน้ำยาง

สารประกอบจำพวกไลปิดในน้ำยาง  สามารถถูกไฮโดรไลซิสกลายเป็นอนุมูลของกรดไขมัน  เช่น  กรดสเตียริค  กรดโอลิอิค  และกรดอะมิโน   อนุมูลของกรดที่เกิดขี้นนี้จะแทนที่โปรตีนตรงผิวของอนุภาคยาง  ทำให้โลหะอิออนซึ่งมีอยู่ในน้ำยาง  ( โลหะอิออนชนิดประจุ  2+  เช่น  แคลเซียม ...
อ่านต่อ >>

ความจำเป็นในการเก็บรักษาน้ำยาง

น้ำยางเป็นของเหลวสีขาว  ประกอบด้วยอนุภาคยางกระจายอยู่ในตัวกลางที่เป็นน้ำ   แบคทีเรียจากสิ่งแวดล้อมจะเข้าไปในน้ำยาง  เพื่อกินสารอาหารซึ่งไม่ใช่ยาง  เช่น  น้ำตาล  โปรตีน  การที่แบคทีเรียกกินสารอาหารในน้ำยาง จะเกิดการย่อยสลายให้สารซึ่งเป็นกรดที่มีโมเลกุลขนาด ...
อ่านต่อ >>