ห้องรมควันยางแผ่น

ปัญหาเรื่องต้นทุนไม้ฟืน เตา และห้องรมควัน

แนวทางวิเคราะห์ปัญหาเรื่องต้นทุนไม้ฟืน มีความเกี่ยวข้องกับปัจจัยเรื่องราคาไม้ในตลาด การควบคุมภายในของโรงงาน และปัจจัยเรื่องเตาและห้องรมควัน สามารสรุปประเด็นและมีแนวทางการแก้ไขปัญหา ดังนี้ ปัญหาที่เกิดจากเตาและห้องรมควัน 1. ต้องใช้พลังงานในการระบายความชื้น ...
อ่านต่อ >>
ห้องรมควันยางแผ่น

ขั้นตอนปฎิบัติในการปรับปรุงภายในห้องรมควัน

เมื่อต้องการให้มีการปรับปรุงภายในห้องรมควันที่เก่าและการใช้งานมีประสิทธิภาพลดลง  มีแนวทางของขั้นตอนปฏิบัติ ดังนี้ 1.  ควรลดความสูงของเพดานลง จะช่วยประหยัดพลังงาน 2. ปิดแผ่นเรียบด้านหน้า เพื่อบังคับควันให้ไปออกทางด้านหลัง 3.  ช่องเปิดสำหรับควบคุมควันและควา ...
อ่านต่อ >>
ห้องรมควันยางแผ่น

ขั้นตอนปฎิบัติอย่างง่ายในการซ่อมเตาห้องรมยางแผ่น

เมื่อใช้งานห้องรมไประยะเวลาหนึ่ง จำเป็นต้องปิดเพื่อทำการซ่อมแซม มีวิธีปฏิบัติเบื้องต้นแบบง่ายๆ ดามขั้นตอนในแผนภาพ ต่อไปนี้   1.  เปิดช่องด้านบนให้สามารถลงไปทำงานได้สะดวก 2.  สกัดคานคอนกรีตที่ร่วงแตกออกไปจนถึงคอนกรีตที่ดี 3.  ตัดเหล็กที่ถูกไฟเผาออกจนถ ...
อ่านต่อ >>
ห้องรมควันยางแผ่น

แนวทางในการสร้างเตาและห้องรมควันยางชุดใหม่จากเตาและห้องรมระบบเก่า

เมื่อจำเป็นต้องปรับปรุงเตาและห้องรมควันยางจากแบบเก่าเป็นแบบใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต มีรูปแบบที่ควรพิจารณาปรับปรุง ดังตัวอย่างด้านล่างนี้ ตัวอย่าง การปรับปรุงห้องรมควันยางแผ่นแบบเก่า ขนาด 5 x 9 x 6 ลบ.ม. ปริมาตรห้อง 270 ลบ.ม. มีจนวน 3 ห้อง โดยมี ...
อ่านต่อ >>
ห้องรมควันยางแผ่น

รูปแบบในการสร้างเตาและห้องรมควันยาง

รูปแบบในการสร้างเตาและห้องรมควันยาง มีข้อควรปฏิบัติดังนี้ (ลำดับ ตรงกับตัวเลขที่ชี้ในภาพประกอบ) ด้านบน ทำแนวพนังกั้นดินไว้ทางด้านหลังเตา ทำคูระบายน้ำบริเวณด้านบน ชิดกับพนัง ทำคูระบายน้ำบริเวณด้านล่าง ชิดกับพนัง ทำบ่อพักน้ำขนาดเล็กด้านล่าง สำหรับปั๊มดูด &n ...
อ่านต่อ >>
ห้องรมควันยางแผ่น

แนวปฎิบัติในการสร้างห้องรมควันยาง

การสร้างห้องรมควันยาง มีแนวปฏิบัติ ที่ผู้รับผิดชอบต้องคำนึงถึงเพื่อให้ได้มาซึ่งยางแผ่นที่มีคุณภาพ และความปลอดภัยในการทำงาน ดังนี้ เพดานห้องควรสูงกว่าความสูงของเก๊ะตากยางเพียงเล็กน้อยเท่านั้น    ( ความสูงเก๊ะ + 15 cm. ) ปิดแผ่นเรียบด้านหน้าเพื่อบังคับควันใ ...
อ่านต่อ >>
ห้องรมควันยางแผ่น

แนวปฎิบัติในการสร้างเตาสำหรับห้องรมควันยาง

พิจารณาจากแผนผังด้านล่าง  สำหรับแนวปฏิบัติที่จำเป็นสำหรับการสร้างเตาเพื่อใช้สำหรับห้องรมควันยาง ดังต่อไปนี้ พื้นเตาควรไล่ระดับเป็นขั้นบันได ไม่ควรทำเป็นพื้นราบเสมอกัน ต้องมีบานประตูเหล็กปิด โดยเจาะช่องเล็ก ๆ สามารถปิด-เปิดเพื่อควบคุมอากาศที่เข้าไป วางท่อค ...
อ่านต่อ >>