น้ำยางข้น

โปรตีนในน้ำยางธรรมชาติ

น้ำยางสดจากต้นยาง มีองค์ประกอบต่างๆ ที่หลากหลาย เช่น อนุภาคยาง , โปรตีน , ไขมัน , คาร์โบไฮเดรต , ลูทอยด์ , แร่ธาตุต่างๆ  ฯลฯ   ในส่วนของโปรตีนที่มีการตรวจสอบ พบอยู่เกือบ 300 ชนิด  คิดเป็นสัดส่วนประมาณ  1 % ของน้ำยางสด เมื่อนำน้ำยางสดไปผ่านกระบวนการผลิตเป็ ...
อ่านต่อ >>
น้ำยางข้น

การผลิตน้ำยางข้น

น้ำยางข้น (Concentrated Latex) คือ น้ำยางสด (Field Latex) ที่ผ่านกระบวนการแยกส่วนที่ไม่ใช่ยาง และส่วนที่เป็นน้ำบางส่วนออกไป จนมีปริมาณเนื้อยางในน้ำยางเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 60 % เป็นน้ำยางที่มีคุณภาพและคุณสมบัติที่สม่ำเสมอ รวมทั้งสามารถจัดเก็บเอาไว้ได้เป็ ...
อ่านต่อ >>
น้ำยางข้น

สารเคมีสำหรับรักษาสภาพน้ำยางข้น

น้ำยางข้นในปัจจุบันส่วนใหญ่จะใช้แอมโมเนียเป็นสารรักษาสภาพ  โดยใช้ในระดับที่แน่ใจว่าไร้ปัญหา คือ  >  0.6  %  ซึ่งจะทำให้น้ำยางข้นไม่สูญเสียสภาพ  และค่า VFA ถูกควบคุมอยู่ในระดับต่ำ ปริมาณ แอมโมเนียที่มีอยู่สูงในน้ำยางข้น  จะมีผลต่อการแปรรูปน้ำยางภายหลัง  ...
อ่านต่อ >>

การเก็บรักษาน้ำยางสดเพื่อทำน้ำยางข้น

น้ำยางสดที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการแปรรูปเป็นน้ำยางข้น  เป็นของเหลวที่เสียสภาพได้ง่าย  และเมื่อเสียสภาพแล้วจะไม่สามารถทำให้คืนกลับมาเป็นน้ำยางได้อีก  สาเหตุที่ทำให้น้ำยางสดเสียสภาพนั้น โดยทั่วไปเกิดขึ้นได้จาก ระหว่างเก็บรวบรวมน้ำยาง  ขาดความระมัดระวังเรื่องคว ...
อ่านต่อ >>
น้ำยางข้น

การเสียความเสถียรของน้ำยางทางเคมี

สารเคมีที่เติมลงในน้ำยางแล้วทำให้น้ำยางเสียความเสถียร  เกิดจากการลดประจุบนผิวของอนุภาคยางในน้ำยาง  ทำให้น้ำยางเปลี่ยนแปลงจนเสียสภาพ  การลดประจุบนผิวเกิดขึ้นได้โดย สารเคมีทำปฎิกริยากับสบู่บนอนุภาคยาง  ทำให้สบู่หมดประสิทธิภาพ สารเคมีมาอออยู่ที่ผิวอนุภาคมาก  ...
อ่านต่อ >>

การเสียความเสถียรของน้ำยางทางกายภาพ

น้ำยางมีสภาพเป็นคอลลอยด์หรือสารแขวนลอยของอนุภาคยางในตัวกลางที่เป็น น้ำ  อนุภาคยางจะเคลื่อนไหวไปมาอย่างอิสระ  ความไม่เสถียรของน้ำยางจะเกิดขึ้น  ถ้าอนุภาคยางที่แขวนลอยอยู่นั้นมีความถี่หรือความรุนแรงของการชนกันเพิ่ม ขึ้น การเสียความเสถียรทางกายภาพ  สามารถแบ่ ...
อ่านต่อ >>
น้ำยางข้น

ผลกระทบจากความเสถียรของน้ำยาง

ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางจากน้ำยาง  ทำให้เกิดความต้องการน้ำยางมาเป็นวัตถุดิบจำนวนมาก  น้ำยางที่จะนำมาเป็นวัตถุดิบนี้  นอกจากต้องมีปริมาณที่มากเพียงพอแล้ว  ยังต้องการคุณภาพที่สม่ำเสมอ  ดังนั้นการใช้น้ำยางสดจากแต่ละสวน ซึ่งมีคุณภาพไม่สม่ำเสมอมาเป็นวัตถุดิบ  ...
อ่านต่อ >>