เมื่อต้องการให้มีการปรับปรุงภายในห้องรมควันที่เก่าและการใช้งานมีประสิทธิภาพลดลง  มีแนวทางของขั้นตอนปฏิบัติ ดังนี้

1.  ควรลดความสูงของเพดานลง จะช่วยประหยัดพลังงาน
2. ปิดแผ่นเรียบด้านหน้า เพื่อบังคับควันให้ไปออกทางด้านหลัง
3.  ช่องเปิดสำหรับควบคุมควันและความร้อนควรมี 2-4 ชุด ที่ปิด – เปิด เป็นอิสระต่อกัน
4.  ประตูด้านหน้าควรมีช่องหน้าต่างสำหรับเปิดดูยางภายในห้อง
5.  ท่อส่งควันที่ปล่อยความร้อนออกตลอดเวลาสามารถปิดตายหรือถอดออกได้เลย
6.  ท่อส่งควันใต้พื้นสามารถปรับให้ส่งควันขึ้นมาได้โดยตรง หรือเปลี่ยนเป็นรูปแบบของ
รางคอนกรีตมีฝาปิดได้
7.  ใช้การปิด – เปิด ฝ้าเพดานเพื่อควบคุมควัน
8.  ควรบรรจุยางในห้องให้เต็ม พยายามให้ภายในห้องมีปริมาตรเหลือน้อยที่สุด

 

rubber smoking room-8 by rubberdigest