แนวทางวิเคราะห์ปัญหาเรื่องต้นทุนไม้ฟืน มีความเกี่ยวข้องกับปัจจัยเรื่องราคาไม้ในตลาด การควบคุมภายในของโรงงาน และปัจจัยเรื่องเตาและห้องรมควัน สามารสรุปประเด็นและมีแนวทางการแก้ไขปัญหา ดังนี้

ปัญหาที่เกิดจากเตาและห้องรมควัน
1. ต้องใช้พลังงานในการระบายความชื้นภายในตัวไม้ฟืนเอง
2. ใช้ความร้อนในการอุ่นอากาศภายในห้องรม
3. ให้ความร้อนกับวัสดุ และอุปกรณ์ภายในห้องรม  ( เก๊ะ , ไม้ไผ่ )
4.  ถ่ายเทความร้อนไปยังผนังห้องด้านต่าง ๆ  และเพดานห้อง
5.  ระเหยน้ำออกจากแผ่นยาง
6.  ใช้ความร้อนช่วยในการระบายความชื้นออกไปนอกห้องรม

แนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากเตาและห้องรมควัน
1. หลีกเลี่ยงการใช้ไม้ฟืนที่มีความชื้นในเนื้อไม้สูง
2. ในอนาคตควรปรับปรุงห้องรมให้มีปริมาตรภายในห้องลดลง
3.ตรวจตราและซ่อมแซมรอยรั่วที่จุดต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์( เตา , ผนัง , เพดาน , ประตูห้อง )
4. ประตูและผนังห้องด้านหลังควรปรับปรุงให้มีหน้าต่างขนาดเล็กสำหรับตรวจดูสภาพยางภายในห้อง
5.ศึกษาการใช้ฉนวนช่วยในการป้องกันการถ่ายเทความร้อนออกนอกห้อง
6.ปรับปรุงระบบการกระจายความร้อนให้ทั่วถึง สม่ำเสมอทั้งห้อง
7. ปรับปรุงแก้ไขระบบการไล่ความชื้นออกจากห้องรมให้สมบูรณ์
8.ติดตั้งระบบการวัดอุณหภูมิภายในห้องให้สมบูรณ์
————————————————————————————————————-
ปัญหาที่เกิดจากการควบคุมภายในโรงงาน
1. การควบคุมปริมาณไม้ฟืน ( การรับ , การใช้งาน )
2. การควบคุมกระบวนการรมควันยาง
3. การควบคุมบัญชีน้ำหนักยาง เข้า – ออกห้อง

แนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการควบคุมภายในโรงงาน
1.ควรมีการควบคุม  ตรวจวัด ปริมาณการใช้ไม้ฟืนแต่ละห้องให้ชัดเจน
2.จัดทำรายงานการควบคุมการรมยางอย่างเป็นระบบ เช่น วันที่เข้าห้อง ,เวลาที่เข้า , อุณหภูมิในแต่ละช่วง ,จำนวนชั่วโมงที่ใช้รม เป็นต้น
3.จัดทำรายงานน้ำหนักยางเป็นรายห้องโดยแยกตามคุณภาพของยางที่รมออกมา และเปรียบเทียบกับน้ำหนักยางสดที่เข้าห้องไป

————————————————————————————————————–
ปัญหาที่เกิดจากปัจจัยเรื่องราคาไม้ยาง (ใช้ทำฟืน)
1. ความผันผวนของราคาไม้ยางในตลาด

แนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากปัจจัยเรื่องราคาไม้ยาง
1. ควรจัดเก็บ stock ไม้ยางตามสภาวะราคา และความจำเป็นในการใช้งาน
2. จัดหาแหล่งไม้ฟืนสำรองชนิดอื่น ๆ

woodfuel_smohekrubber