ปัจจุบันมีการนำยางไปแปรรูปเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ มากมาย ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการนำไปใช้ในงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่น การผลิตยางล้อรถ , การผลิตถุงมือทางการแพทย์ , การผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ เป็นต้น

ในที่นี้จะไม่กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากยางในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่กล่าวมาข้างต้น แต่จะมุ่งเน้นไปที่การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อนำไปใช้งานในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่สามารถยกระดับการใช้ยางภายในประเทศให้มากขึ้น โดยผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมขนาดเล็ก หรือวิสาหกิจชุมชน ซึ่งจะเป็นแนวทางให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษา และสามารถนำไปใช้งานในด้านต่าง ๆ ได้ตามที่ต้องการ

rubber-transform1-rubberdigest

เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้และนำไปใช้ประโยชน์ จึงได้จำแนกผลิตภัณฑ์จากยางออกเป็น 4 กลุ่ม ตามรูปแบบของการนำไปใช้ประโยชน์ ดังนี้
          - กลุ่มที่นำไปใช้งานด้านเกษตรกรรมและชลประทาน
     - กลุ่มที่นำไปใช้ในงานโยธา
     - กลุ่มที่เป็นงานผลิตในเชิงอุตสาหกรรม
     - กลุ่มที่นำไปใช้งานด้านกีฬา สุขภาพและการศึกษา

 

PROJECT APPLICATIONs

koaktoom-rubberdigest

mountain reservior-rubberdigest

khaopanom-all-rubberdigest

tunglung lagoon treatment-rubberdigest

garden pool-rubberdigest

nongbualampoo-rubberdigest

biogas pond-rubberdigest

          deckshield-rubberdigestrajuthid shield-rubberdigest