การแปรรูปในงานด้านอุตสาหกรรม

A : งานกักเก็บ

1. บ่อบำบัดน้ำทิ้ง : PI101
2. ไซโลสำหรับเก็บเศษวัสดุ : PI103

B : งานทดแทนวัสดุเดิม

1. วัสดุตกแต่งภายใน : PI202
2. งาน Packaging : PI203
3. บังเกอร์สำหรับงานความมั่นคง : PI204

C : งานป้องกันผิววัสดุ

1. งานบุผนังภายในถังแบบต่าง ๆ : PI301
2. งานเคลือบป้องกันการกัดกร่อน : PI302
3. งานเคลือบโครงสร้างอาคาร : PI304

D : งานอุตสาหกรรมเดิม

1. กาวในงานอุตสาหกรรม : PI401
2. ยางแท่นเครื่อง โอริง : PI403
3. กระสุนยาง : PI404

 

tunglung-watertreatmentpond-6-rubberdigest