การจัดการความรู้ในอุตสาหกรรมยางพารา
ผู้เขียน : สมกิต ชื่นอารมณ์ และ อดิศัย รุ่งวิชานิวัฒน์

@ All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ตามพรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2539 ห้ามผู้ใดละเมิดไม่ว่าลอกเลียนหรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อความ รูปภาพ ไปใช้ทั้งโดยเผยแพร่ การแปล การอ้างอิง และ/หรือเพื่อประโยชน์ทางการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

 ประวัติยางพารา

น้ำยางสด

การเก็บรักษาน้ำยาง

น้ำยางข้น

การแปรรูปน้ำยางเป็นยางแผ่น

ยางแผ่นรมควัน

 ห้องรมยางแผ่น

การแปรรูปเพื่อใช้งาน

@ All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ตามพรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2539 ห้ามผู้ใดละเมิดไม่ว่าลอกเลียนหรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อความ รูปภาพ ไปใช้ทั้งโดยเผยแพร่ การแปล การอ้างอิง และ/หรือเพื่อประโยชน์ทางการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร