ห้องรมควันยางแผ่น

แนวทางในการสร้างเตาและห้องรมควันยางชุดใหม่จากเตาและห้องรมระบบเก่า

เมื่อจำเป็นต้องปรับปรุงเตาและห้องรมควันยางจากแบบเก่าเป็นแบบใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต มีรูปแบบที่ควรพิจารณาปรับปรุง ดังตัวอย่างด้านล่างนี้ ตัวอย่าง การปรับปรุงห้องรมควันยางแผ่นแบบเก่า ขนาด 5 x 9 x 6 ลบ.ม. ปริมาตรห้อง 270 ลบ.ม. มีจนวน 3 ห้อง โดยมี ...
อ่านต่อ >>
ห้องรมควันยางแผ่น

รูปแบบในการสร้างเตาและห้องรมควันยาง

รูปแบบในการสร้างเตาและห้องรมควันยาง มีข้อควรปฏิบัติดังนี้ (ลำดับ ตรงกับตัวเลขที่ชี้ในภาพประกอบ) ด้านบน ทำแนวพนังกั้นดินไว้ทางด้านหลังเตา ทำคูระบายน้ำบริเวณด้านบน ชิดกับพนัง ทำคูระบายน้ำบริเวณด้านล่าง ชิดกับพนัง ทำบ่อพักน้ำขนาดเล็กด้านล่าง สำหรับปั๊มดูด &n ...
อ่านต่อ >>
ห้องรมควันยางแผ่น

แนวปฎิบัติในการสร้างห้องรมควันยาง

การสร้างห้องรมควันยาง มีแนวปฏิบัติ ที่ผู้รับผิดชอบต้องคำนึงถึงเพื่อให้ได้มาซึ่งยางแผ่นที่มีคุณภาพ และความปลอดภัยในการทำงาน ดังนี้ เพดานห้องควรสูงกว่าความสูงของเก๊ะตากยางเพียงเล็กน้อยเท่านั้น    ( ความสูงเก๊ะ + 15 cm. ) ปิดแผ่นเรียบด้านหน้าเพื่อบังคับควันใ ...
อ่านต่อ >>
ห้องรมควันยางแผ่น

แนวปฎิบัติในการสร้างเตาสำหรับห้องรมควันยาง

พิจารณาจากแผนผังด้านล่าง  สำหรับแนวปฏิบัติที่จำเป็นสำหรับการสร้างเตาเพื่อใช้สำหรับห้องรมควันยาง ดังต่อไปนี้ พื้นเตาควรไล่ระดับเป็นขั้นบันได ไม่ควรทำเป็นพื้นราบเสมอกัน ต้องมีบานประตูเหล็กปิด โดยเจาะช่องเล็ก ๆ สามารถปิด-เปิดเพื่อควบคุมอากาศที่เข้าไป วางท่อค ...
อ่านต่อ >>
ยางแผ่นรมควัน

การควบคุมกระบวนการรมควัน

หลักการสำคัญที่ใช้ในการรมควันยาง คือ  หลักการเคลื่อนที่ของอากาศร้อน  ซึ่งอากาศร้อนจะลอยขึ้นสู่ด้านบนเสมอ  หลักการนี้ถูกนำมาประยุกต์ใช้กับการออกแบบเตากับห้องรมควัน  และเป็นพื้นฐานในการควบคุมกระบวนการรมควันยาง  ซึ่งมีหลักพื้นฐานที่ควรคำนึงถึง  ดังนี้ 1.     ...
อ่านต่อ >>
ยางแผ่นรมควัน

การผลิตยางแผ่นรมควันจากยางแผ่นดิบสด

ยางแผ่นดิบสด เป็นยางแผ่นดิบที่มีการผลิตมาจากแหล่งเดียวกัน  ผ่านการจับตัว  รีดเป็นแผ่น  ถูกผึ่งไว้ให้น้ำที่ผิวยางแห้งไปเล็กน้อย แล้วนำเข้าสู่ห้องรมควันทันที  ดังนั้นในแผ่นยางจึงมีความชื้นเหลืออยู่ในปริมาณมาก  การรมควันยางแผ่นดิบสดต้องระวังเรื่องความชื้นของ ...
อ่านต่อ >>
ยางแผ่นรมควัน

การผลิตยางแผ่นรมควันจากยางแผ่นดิบผึ่งแห้ง

ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมยางแผ่นดิบผึ่งแห้ง ก่อนเริ่มการผลิตควรตรวจสอบความพร้อมในด้านต่าง ๆ  ดังนี้ 1.    ตรวจสอบปริมาตรหรือความจุของห้องรมที่จะใช้งานให้ชัดเจน 2.    ตรวจสอบสภาพเตา  และระบบการจ่ายความร้อนให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ตามปกติ 3.    ตรวจสอ ...
อ่านต่อ >>
ยางแผ่นรมควัน

การผลิตยางแผ่นรมควัน

การผลิตยางแผ่นรมควัน เป็นการแปรรูปยางแผ่นดิบขั้นต้น มีจุดประสงค์เพื่อขจัดความชื้นที่มีอยู่ในแผ่นยาง และช่วยป้องกันการเกิดราบนแผ่นยาง โดยทั่วไปการผลิตยางแผ่นรมควันจะใช้ยางแผ่นดิบมาเป็นวัตถุดิบ 2 รูปแบบด้วยกัน คือ ใช้ยางแผ่นดิบผี่งแห้งเป็นวัตถุดิบ ใช้ยางแผ่ ...
อ่านต่อ >>
น้ำยางข้น

สารเคมีสำหรับรักษาสภาพน้ำยางข้น

น้ำยางข้นในปัจจุบันส่วนใหญ่จะใช้แอมโมเนียเป็นสารรักษาสภาพ  โดยใช้ในระดับที่แน่ใจว่าไร้ปัญหา คือ  >  0.6  %  ซึ่งจะทำให้น้ำยางข้นไม่สูญเสียสภาพ  และค่า VFA ถูกควบคุมอยู่ในระดับต่ำ ปริมาณ แอมโมเนียที่มีอยู่สูงในน้ำยางข้น  จะมีผลต่อการแปรรูปน้ำยางภายหลัง  ...
อ่านต่อ >>

การเก็บรักษาน้ำยางสดเพื่อทำน้ำยางข้น

น้ำยางสดที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการแปรรูปเป็นน้ำยางข้น  เป็นของเหลวที่เสียสภาพได้ง่าย  และเมื่อเสียสภาพแล้วจะไม่สามารถทำให้คืนกลับมาเป็นน้ำยางได้อีก  สาเหตุที่ทำให้น้ำยางสดเสียสภาพนั้น โดยทั่วไปเกิดขึ้นได้จาก ระหว่างเก็บรวบรวมน้ำยาง  ขาดความระมัดระวังเรื่องคว ...
อ่านต่อ >>