การสูญเสียสภาพและการบูดเน่าของน้ำยาง

สารประกอบจำพวกไลปิดในน้ำยาง  สามารถถูกไฮโดรไลซิสกลายเป็นอนุมูลของกรดไขมัน  เช่น  กรดสเตียริค  กรดโอลิอิค  และกรดอะมิโน   อนุมูลของกรดที่เกิดขี้นนี้จะแทนที่โปรตีนตรงผิวของอนุภาคยาง  ทำให้โลหะอิออนซึ่งมีอยู่ในน้ำยาง  ( โลหะอิออนชนิดประจุ  2+  เช่น  แคลเซียม ...
อ่านต่อ >>
จากน้ำยางเป็นยางแผ่น

ทฤษฎีการจับตัวของน้ำยาง

น้ำยางจากต้นยางที่ถูกเก็บรวบรวมมาได้  ชาวสวนหรือกลุ่มเกษตรกรจะมีทางเลือกขั้นต้นอยู่  2  แนวทาง  คือ ขายเป็นน้ำยางสด ทำการผลิตเป็นยางแผ่นดิบ การเลือกในการทำยางแผ่นดิบ คือ การทำให้น้ำยางสดเสียสภาพเป็นของแข็ง  อยู่ในรูปของแผ่นยาง  โดยอาศัยสารละลายกรดเป็นตัวช ...
อ่านต่อ >>

ความจำเป็นในการเก็บรักษาน้ำยาง

น้ำยางเป็นของเหลวสีขาว  ประกอบด้วยอนุภาคยางกระจายอยู่ในตัวกลางที่เป็นน้ำ   แบคทีเรียจากสิ่งแวดล้อมจะเข้าไปในน้ำยาง  เพื่อกินสารอาหารซึ่งไม่ใช่ยาง  เช่น  น้ำตาล  โปรตีน  การที่แบคทีเรียกกินสารอาหารในน้ำยาง จะเกิดการย่อยสลายให้สารซึ่งเป็นกรดที่มีโมเลกุลขนาด ...
อ่านต่อ >>
น้ำยางสด

ผลเสียของสารสเตบิไลเซอร์ที่มากเกินไป

การเติมสารสเตบิไลเซอร์ลงไปในน้ำยางมากหรือน้อยเกินไป  จะส่งผลกระทบทั้งสองด้านต่อน้ำยาง  ในกรณีที่เติมสาร สเตบิไลเซอร์ลงไปน้ำยางในปริมาณที่น้อยเกินไป  จะทำให้น้ำยางสูญเสียสภาพได้ง่าย  แต่ในกรณีที่เติมสารสเตบิไลเซอร์  ลงไปในน้ำยางมากเกินไป  ผลกระทบที่เกิดกับ ...
อ่านต่อ >>
น้ำยางสด

สารเพิ่มความเสถียรของน้ำยาง

สเตบิไลเซอร์ (Stabilizer) เป็น สารเคมีที่ใช้รักษาน้ำยางให้คงสภาพของอนุภาคเดี่ยว ๆ  ที่แขวนลอยอยู่ในน้ำได้   สารเพิ่มความเสถียรของน้ำยางมีหลายชนิดด้วยกัน  แนวทางการใช้ที่จะทำให้น้ำยางเกิดความเสถียร  สามารถทำได้  2  แนวทาง  ดังนี้ แนวทางแรก คือ เติมสารสเตบิ ...
อ่านต่อ >>
น้ำยางสด

ความเสถียรและไม่เสถียรของน้ำยาง

ความเสถียรของน้ำยาง (Stability) หมายถึงความสามารถที่อนุภาคยาง สามารถรักษาสภาพของการมีรูปร่างขนาดเดิมไว้ได้  หรือการที่น้ำยางสามารถรักษาสภาพความเป็นอนุภาคเดี่ยว ๆ  ที่แขวนลอยอยู่ในน้ำได้แบบคอลลอยด์ ( Colloid  Stability ) ความไม่เสถียร (Destability) หมาย ถึ ...
อ่านต่อ >>
น้ำยางสด

ส่วนประกอบในน้ำยางที่ไม่ใช่เนื้อยาง

ส่วนที่เป็นน้ำหรือเซรุ่ม มี อยู่ในน้ำยางสดประมาณ  55  %  ความหนาแน่นประมาณ  1.02  กรัมต่อมิลลิลิตร  ประกอบด้วยสารในกลุ่มต่าง ๆ  แยกเป็น  3  กลุ่มด้วยกันดังนี้ กลุ่มคาร์โบไฮเดรต เป็น สารพวกแป้งและน้ำตาลมีอยู่ในน้ำยางประมาณ 1 % น้ำตาลที่มีอยู่ส่วนใหญ่เป็นชน ...
อ่านต่อ >>
น้ำยางสด

ส่วนประกอบน้ำยางที่เป็นเนื้อยาง

ส่วนประกอบที่เป็นเนื้อยางมีอยู่ประมาณ  35  %   ส่วนของอนุภาคยางถูกห่อหุ้มด้วยสารจำพวกไขมันและโปรตีน  อาจจะมีโลหะบางชนิด เช่น แมกนีเซียม , โปแตสเซียม หรือทองแดง ปะปนอยู่เล็กน้อย ส่วนประกอบหลักในส่วนที่เป็นเนื้อยางได้แก่   อนุภาคยาง  อนุภาค ยางแขวนลอยอยู่ใน ...
อ่านต่อ >>
น้ำยางสด

ส่วนประกอบของน้ำยาง

น้ำยางสดที่ได้จากต้นยางทั่วไปเป็นสารที่ไม่บริสุทธ์  มีส่วนประกอบที่มีความแปรปรวนสูง  สืบเนื่องจากสาเหตุหลายประการ ดังได้กล่าวมาแล้ว  แต่โดยทั่วไปน้ำยางสดมีปริมาณเนื้อยางแห้งอยู่ระหว่าง  25 – 45  %  มีความแตกต่างระหว่างปริมาณสารที่เป็นของแข็งทั้งหมด  (Tota ...
อ่านต่อ >>
น้ำยางสด

สมบัติทั่วไปของน้ำยางสด

น้ำยางสดที่ไหลจากการกรีดต้นยางพารา  เป็นของเหลวสีขาวคล้ายกับน้ำนม มีสภาพเป็นคอลลอยด์หรือสารแขวนลอย  มีมีคุณสมบัติโดยทั่วไป ดังนี้  ความหนาแน่น   0.975  –  0.980  กรัม ต่อ มิลลิลิตร ความ เป็นกรด-ด่าง (pH) ประมาณ  6.5 – 7.0  แต่หลังจากตั้งทิ้งไว ...
อ่านต่อ >>