น้ำยางข้น

การผลิตน้ำยางข้น

น้ำยางข้น (Concentrated Latex) คือ น้ำยางสด (Field Latex) ที่ผ่านกระบวนการแยกส่วนที่ไม่ใช่ยาง และส่วนที่เป็นน้ำบางส่วนออกไป จนมีปริมาณเนื้อยางในน้ำยางเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 60 % เป็นน้ำยางที่มีคุณภาพและคุณสมบัติที่สม่ำเสมอ รวมทั้งสามารถจัดเก็บเอาไว้ได้เป็ ...
อ่านต่อ >>
การแปรรูปเพื่อใช้งาน

การแปรรูปยางไปใช้ประโยชน์

ปัจจุบันมีการนำยางไปแปรรูปเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ มากมาย ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการนำไปใช้ในงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่น การผลิตยางล้อรถ , การผลิตถุงมือทางการแพทย์ , การผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ เป็นต้น ในที่นี้จะไม่กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากยางในอุตสาหกรรมขน ...
อ่านต่อ >>
การแปรรูปเพื่อใช้งาน

การแปรรูปในงานด้านอุตสาหกรรม

การแปรรูปในงานด้านอุตสาหกรรม A : งานกักเก็บ 1. บ่อบำบัดน้ำทิ้ง : PI101 2. ไซโลสำหรับเก็บเศษวัสดุ : PI103 B : งานทดแทนวัสดุเดิม 1. วัสดุตกแต่งภายใน : PI202 2. งาน Packaging : PI203 3. บังเกอร์สำหรับงานความมั่นคง : PI204 C...
อ่านต่อ >>
การแปรรูปเพื่อใช้งาน

การแปรรูปเพื่องานด้านโยธา

การแปรรูปเพื่องานด้านโยธา เป็นการนำเอายางธรรมชาติ มาผสมกับสารเคมีต่าง ๆ เพื่อเตรียมเป็นยางคอมเปาด์ ซึ่งเป็นการปรับคุณสมบัติของยางธรรมชาติให้เหมาะสมกับการนำไปใช้งานต่าง ๆ ที่ต้องการ สำหรับการนำไปใช้ทางด้านการโยธานั้น พอจะแบ่งออกได้เป็น 5 กลุ่มด้วยกัน คือ A ...
อ่านต่อ >>
การแปรรูปเพื่อใช้งาน

การแปรรูปเพื่องานด้านเกษตรกรรมและชลประทาน

การแปรรูปเพื่องานด้านเกษตรกรรมและชลประทาน เป็นการนำยางธรรมชาติที่อยู่ในรูปของน้ำยางข้น หรือยางแห้งแบบต่าง ๆ ไปผ่านกระบวนการผลิตที่ขึ้นรูปในลักษณะต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมและชลประทาน สามารถแบ่งออกตามรูปแบบการใช้งานได้เป็น 4 กลุ่มย่อยด้วยกั ...
อ่านต่อ >>
การแปรรูปเพื่อใช้งาน

การแปรรูปในกลุ่มงานกีฬา สุขภาพและการศึกษา

การแปรรูปในกลุ่มงานกีฬา , สุขภาพและการศึกษา A : งานสระน้ำ 1. สระว่ายน้ำ : PS101 2. สระน้ำสำหรับงานกายภาพบำบัด : PS103 3. สวนน้ำ : PS104 B : สนามกีฬาและลานกลางแจ้ง 1.   สนามกีฬาต่าง ๆ : PS201 2.  งานสนามเด็กเล่น...
อ่านต่อ >>
ยางแผ่นรมควัน

การผลิตยางแผ่นรมควันจากยางแผ่นดิบผึ่งแห้ง

ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมยางแผ่นดิบผึ่งแห้ง ก่อนเริ่มการผลิตควรตรวจสอบความพร้อมในด้านต่าง ๆ  ดังนี้ 1.    ตรวจสอบปริมาตรหรือความจุของห้องรมที่จะใช้งานให้ชัดเจน 2.    ตรวจสอบสภาพเตา  และระบบการจ่ายความร้อนให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ตามปกติ 3.    ตรวจสอ ...
อ่านต่อ >>