ผู้เขียนหลักของเว็บไซต์นี้ ทำงานอยู่ในวงการวิชาการและอุตสาหกรรมยางพาราในภาคใต้นานกว่า 20 ปี เนื้อหาทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ จึงเป็นผลงานจากการค้นคว้าข้อมูลและประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาในมุมมองผู้ เขียน เพื่อเผยแพร่เป็นวิทยาทานและเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับ นักเรียน นักศึกษา เกษตรกรชาวสวนยาง นักวิชาการ และผู้ที่ทำงานอยู่ในอุตสาหกรรมยาง

Contact : csomkit@gmail.com