จากน้ำยางเป็นยางแผ่น

ลักษณะของยางแผ่นคุณภาพดี

การแปรรูปน้ำยางเป็นยางแผ่นดิบทั้ง  3  รูปแบบ คือ การจับตัวเชิงเดี่ยว เชิงผสม และแบบต่อเนื่องนั้น ถึงแม้จะมีกระบวนการแปรรูปที่แตกต่างกัน  แต่ก็ยังตั้งอยู่บนหลักการพื้นฐานง่าย ๆ   คือ การรักษาความสะอาด รีดแผ่นยางให้บางสม่ำเสมอ ควบคุมสีของแผ่นยางให้สม่ำเสมอ ...
อ่านต่อ >>
จากน้ำยางเป็นยางแผ่น

การจับตัวในลักษณะต่อเนื่อง

การทำยางแผ่นดิบในลักษณะนี้  เป็นการทำยางแผ่นโดยใช้เครื่องจักรที่มีลักษณะเป็นสายพานลำเลียงแบบต่อ เนื่องเข้าช่วยเพื่อให้สามารถจับตัวน้ำยางเป็นยางแผ่นได้ต่อเนื่อง ลักษณะ เด่นของวิธีนี้ คือ  สามารถผลิตได้ปริมาณมากและต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน  เหมาะสมกับการผลิต ...
อ่านต่อ >>
จากน้ำยางเป็นยางแผ่น

การจับตัวน้ำยาง : ผลิตเชิงผสม

การทำยางแผ่นดิบในลักษณะนี้  เกิดจากการรวมตัวของชาวสวนยาง  ซึ่งอาจรวมตัวกันในรูปแบบกลุ่มเกษตรกร  หรือสหกรณ์ร่วมกับนโยบายของภาครัฐในช่วงปี พศ. 2537 – 2538  ที่สนับสนุนในด้านเครื่องจักร อุปกรณ์ และห้องรมควันยาง  จึงทำให้วิธีนี้เป็นที่แพร่หลายมากขึ้น  ลักษณะเ ...
อ่านต่อ >>
จากน้ำยางเป็นยางแผ่น

การจับตัวน้ำยาง : ผลิตเชิงเดี่ยว

การทำยางแผ่นดิบในลักษณะนี้  เป็นวิธีแรกที่ชาวสวนยางทั่วไปใช้กันมานาน  ปัจจุบันชาวสวนยางที่ไม่มีการรวมกลุ่มกันทำยางแผ่นดิบ ก็ยังคงใช้วิธีนี้อยู่  ลักษณะเด่นของวิธีนี้คือ  รูปแบบการผลิตยางแผ่นดิบและยางแผ่นดิบที่ได้  จะมีลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละสวนยางนั้น ๆ  แ ...
อ่านต่อ >>
จากน้ำยางเป็นยางแผ่น

ทฤษฎีการจับตัวของน้ำยาง

น้ำยางจากต้นยางที่ถูกเก็บรวบรวมมาได้  ชาวสวนหรือกลุ่มเกษตรกรจะมีทางเลือกขั้นต้นอยู่  2  แนวทาง  คือ ขายเป็นน้ำยางสด ทำการผลิตเป็นยางแผ่นดิบ การเลือกในการทำยางแผ่นดิบ คือ การทำให้น้ำยางสดเสียสภาพเป็นของแข็ง  อยู่ในรูปของแผ่นยาง  โดยอาศัยสารละลายกรดเป็นตัวช ...
อ่านต่อ >>