การแปรรูปเพื่องานด้านเกษตรกรรมและชลประทาน

เป็นการนำยางธรรมชาติที่อยู่ในรูปของน้ำยางข้น หรือยางแห้งแบบต่าง ๆ ไปผ่านกระบวนการผลิตที่ขึ้นรูปในลักษณะต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมและชลประทาน สามารถแบ่งออกตามรูปแบบการใช้งานได้เป็น 4 กลุ่มย่อยด้วยกัน คือ
 A : กลุ่มที่นำไปใช้ประโยชน์เพื่อการกักเก็บน้ำและการชลประทาน
 B : กลุ่มที่ขึ้นรูปเป็นบ่อสำหรับงานเกษตรกรรม
 C : กลุ่มงานแผ่นพื้นเพื่อการเกษตร
 D : กลุ่มที่นำไปใช้ในงานเกษตรกรรมอื่น

A : ตัวอย่างการใช้เพื่อการกักเก็บน้ำและชลประทาน

1. ถังเก็บน้ำฝนจากหลังคาอาคาร : PA101
การทำถังสำหรับเก็บน้ำฝนจากยาง เริ่มกระบวนการผลิตโดยการนำยางดิบไปผ่านการเตรียมเป็นยางคอมเปาด์ ปรับคุณสมบัติของยางแล้วนำมาขึ้นรูปเป็นถังสำหรับรองรับน้ำฝนจากหลังคาอาคาร
Advantages
ถังเก็บน้ำฝนจากยางเมื่อเปรียบเทียบกับถังเก็บน้ำที่ผลิตจากวัสดุอื่น ๆ เช่น ถังแสตนเลส , ถังพีอี หรือบ่อคอนกรีต จะพบคุณประโยชน์ที่แตกต่างไปจากวัสดุอื่น ๆ ดังนี้
– ถังเก็บน้ำที่ขึ้นรูปจากยางสามารถปรับเปลี่ยนรูปร่างและขนาดได้ตามสภาพพื้นที่ที่ติดตั้ง เช่น เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ , ทรงกระบอก หรือเป็นรูปทรงอื่น ๆ ได้
– ง่ายต่อการซ่อมแซมเมื่อตัวถังเกิดการเสียหาย จะสามารถซ่อมแซมได้ง่ายและมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมต่ำ หลังการซ่อมแซมแล้วสามารถใช้งานได้เหมือนถังใบใหม่
– มีอายุการใช้งานนาน
– เมื่อเปรียบเทียบต้นทุนของถังต่อการกักเก็บน้ำ 1 ลูกบาศก์เมตร จะต่ำกว่าถังรูปแบบอื่น
– เป็นวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
– ช่วยเพิ่มมูลค่าและปริมาณการใช้ยางภายในประเทศ

2. สระเก็บน้ำผิวดิน : PA102
เป็นการนำยางดิบมาเตรียมเป็นยางคอมเปาด์ แล้วนำไปขึ้นรูปโดยการปูบนพื้นและผนังของบ่อหรือสระน้ำที่ขุดเตรียมไว้ หลังจากปล่อยให้แห้งแล้วก็สามารถกักเก็บน้ำได้เหมือนกับบ่อที่ปูด้วยแผ่น PE หรือบ่อที่ปูด้วยคอนกรีต
สระเก็บน้ำหรืออ่างเก็บน้ำที่ปูด้วยยาง มีการทำในต่างประเทศมานานแล้ว เช่น เมื่อปี คศ.1953 ที่เมือง Durham ทางตอนเหนือของอังกฤษ ได้มีการปูอ่าง Mill Hill ด้วยยาง โดยอ่างเก็บน้ำนี้มีความจุน้ำประมาณ 12,000,000 แกลลอน ปูด้วยยางครอบคลุมพื้นที่ก้นอ่างและผนังอ่างเก็บน้ำรวมทั้งสิ้น 14,660 ตารางหลา
Advantages
การปูสระน้ำหรืออ่างเก็บน้ำในปัจจุบัน จะนิยมใช้แผ่น PE ที่ขนาดความหนาต่าง ๆ ตั้งแต่ 0.5 mm. จนถึง 2.0 mm. หรืออาจใช้การปูด้วยคอนกรีต การนำยางมาแปรรูปเพื่อปูสระเก็นน้ำ เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้วัสดุเดิมที่ใช้อยู่จะมีคุณประโยชน์ที่ต่างกัน คือ
– เมื่อเปรียบเทียบกับแผ่น PE ที่มีความหนาเท่ากัน การปูด้วยยางจะมีค่าใช้จ่ายต่ำกว่า และเมื่อเปรียบเทียบกับการปูด้วยคอนกรีต การปูด้วยยางจะมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าเช่นกัน
– สามารถปูให้เข้ากับขนาดและรูปทรงของสระเก็บน้ำได้ทุกขนาดและทุกรูปทรงของสระ
– มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า
– ง่ายต่อการซ่อมแซมเมื่อเกิดความเสียหาย สามารถซ่อมแซม ทำการบำรุงรักษาได้ด้วยตนเอง และมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมต่ำ
– เป็นวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
– ช่วยเพิ่มปริมาณการใช้ยาง และเพิ่มมูลค่าการใช้ยางภายในประเทศ

3. รางส่งน้ำ : PA103
4. แคปซูลเก็บน้ำจืดในพื้นที่ทางทะเล : PA104
5. ฝายน้ำเพื่อการเกษตร : PA106

 

onthehill-6-rubberdigest

B : งานบ่อเพื่อการเกษตรกรรม

1. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ : PA201A
เริ่มต้นจากการเตรียมยางดิบ ให้อยู่ในรูปของยางคอมเปาด์ แล้วนำไปขึ้นรูปกับแบบพิมพ์ ( Mould ) ที่เตรียมไว้ เมื่อฟิล์มยางคงรูปแล้วจึงถอดออกจากแบบพิมพ์ นำไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ได้เลย
Advantages
ในปัจจุบันบ่อสำหรับเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เช่น การเลี้ยงกุ้ง , เลี้ยงปลา , เลี้ยงกบ ฯลฯ ส่วนใหญ่จะใช้บ่อดินธรรมชาติ แต่เริ่มมีการนำวัสดุต่าง ๆ มาใช้ในการปูบ่อเพื่อเลี้ยงสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น วัสดุที่นำมาใช้ได้แก่ แผ่น PE , ผ้าใบ , คอนกรีต ซึ่งเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับการใช้ยางแล้ว จะพบว่าการใช้ยางให้คุณประโยชน์ที่เพิ่มจากวัสดุอื่น ๆ ดังนี้
– ค่าใช้จ่ายในการปูบ่อจะต่ำกว่าการปูบ่อด้วยวัสดุอื่น ๆ
– สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการปูให้เข้ากับรูปร่างและขนาดของบ่อที่ต้องการได้
– ในกรณีที่ต้องการบ่อจำนวนมาก สามารถปูให้บ่อที่ตั้งอยู่ติดกันใช้ผนังบ่อร่วมกันได้ จะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายลงและช่วยเพิ่มพื้นที่ว่างให้มากขึ้น
– มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า
– ง่ายต่อการซ่อมแซมและบำรุงรักษา
– มีความทนทานต่อสภาพน้ำที่นำมาใช้งาน
– เป็นวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่่งแวดล้อม
– ช่วยเพิ่มปริมาณการใช้ยาง และเพิ่มมูลค่ายางภายในประเทศ

2. บ่อปลูกพืชทั่วไป : PA202
3. บ่อสำหรับปลูกพืชในน้ำ : PA203
4. บ่อสำหรับผลิตปุ๋ยหมัก : PA204
นำยางดิบไปเตรียมให้อยู่ในรูปยางคอมเปาด์ แล้วนำไปขึ้นรูป ซึ่งสามารถขึ้นรูปได้ทั้งวิธีที่ใช้แบบพิมพ์ ( Mould ) หรือวิธีปูแนบกับบ่อที่เตรียมไว้ หลังจากนี้นเมื่อฟิล์มยางคงรูปแล้ว ก็สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ทันที
Advantages
– สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการปูให้เข้ากับรูปร่างและขนาดของบ่อตามที่ต้องการได้
– มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า
– ง่ายต่อการซ่อมแซมและบำรุงรักษา
– เป็นวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
– ทนต่อไขมันจากพืชหรือสัตว์ ที่เกิดชึ้นจากกระบวนการผลิต
– ทนต่อสภาวะน้ำที่เป็นกรดหรือด่าง

5. กระถางต้นไม้ : PA206

C : งานแผ่นพื้นเพื่อการเกษตร

1. พื้นสำหรับคอกปศุสัตว์ : PA301
2. แผ่นคลุมวัชพืช : PA302
3. งานสวนสีเขียวในพื้นที่เขตเมือง : PA304


D : งานเกษตรอื่น ๆ

1. เรือยางเพื่อการเกษตร : PA401
2. ไซโลสำหรับเก็บผลิตผลทางการเกษตร : PA404

 

  onthehill-3-rubberdigest   onthehill-1-rubberdigestnongbualampoo-1-rubberdigest