การแปรรูปเพื่อใช้งาน

การแปรรูปในงานด้านอุตสาหกรรม

การแปรรูปในงานด้านอุตสาหกรรม A : งานกักเก็บ 1. บ่อบำบัดน้ำทิ้ง : PI101 2. ไซโลสำหรับเก็บเศษวัสดุ : PI103 B : งานทดแทนวัสดุเดิม 1. วัสดุตกแต่งภายใน : PI202 2. งาน Packaging : PI203 3. บังเกอร์สำหรับงานความมั่นคง : PI204 C...
อ่านต่อ >>
การแปรรูปเพื่อใช้งาน

การแปรรูปเพื่องานด้านโยธา

การแปรรูปเพื่องานด้านโยธา เป็นการนำเอายางธรรมชาติ มาผสมกับสารเคมีต่าง ๆ เพื่อเตรียมเป็นยางคอมเปาด์ ซึ่งเป็นการปรับคุณสมบัติของยางธรรมชาติให้เหมาะสมกับการนำไปใช้งานต่าง ๆ ที่ต้องการ สำหรับการนำไปใช้ทางด้านการโยธานั้น พอจะแบ่งออกได้เป็น 5 กลุ่มด้วยกัน คือ A ...
อ่านต่อ >>
การแปรรูปเพื่อใช้งาน

การแปรรูปเพื่องานด้านเกษตรกรรมและชลประทาน

การแปรรูปเพื่องานด้านเกษตรกรรมและชลประทาน เป็นการนำยางธรรมชาติที่อยู่ในรูปของน้ำยางข้น หรือยางแห้งแบบต่าง ๆ ไปผ่านกระบวนการผลิตที่ขึ้นรูปในลักษณะต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมและชลประทาน สามารถแบ่งออกตามรูปแบบการใช้งานได้เป็น 4 กลุ่มย่อยด้วยกั ...
อ่านต่อ >>
การแปรรูปเพื่อใช้งาน

การแปรรูปในกลุ่มงานกีฬา สุขภาพและการศึกษา

การแปรรูปในกลุ่มงานกีฬา , สุขภาพและการศึกษา A : งานสระน้ำ 1. สระว่ายน้ำ : PS101 2. สระน้ำสำหรับงานกายภาพบำบัด : PS103 3. สวนน้ำ : PS104 B : สนามกีฬาและลานกลางแจ้ง 1.   สนามกีฬาต่าง ๆ : PS201 2.  งานสนามเด็กเล่น...
อ่านต่อ >>
ประวัติยางพารา

วิวัฒนาการของการใช้ประโยชน์จากยางพารา

น้ำยางจากต้นยางพารา เป็นที่รู้จักและนำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ  โดยชนเผ่าพื้นเมืองในอเมริกากลางและอเมริกาใต้มาเป็นเวลานานก่อนที่ชาวยุโรป จะเดินทางไปถึงทวีปอเมริกา  มีช่วงเวลาที่สำคัญในวิวัฒนาการของการนำมาใช้ประโยชน์ ดังนี้ การค้นพบครั้งแรก ประมาณ ปี ค.ศ. ...
อ่านต่อ >>