น้ำยางข้น

การเสียความเสถียรของน้ำยางทางเคมี

สารเคมีที่เติมลงในน้ำยางแล้วทำให้น้ำยางเสียความเสถียร  เกิดจากการลดประจุบนผิวของอนุภาคยางในน้ำยาง  ทำให้น้ำยางเปลี่ยนแปลงจนเสียสภาพ  การลดประจุบนผิวเกิดขึ้นได้โดย สารเคมีทำปฎิกริยากับสบู่บนอนุภาคยาง  ทำให้สบู่หมดประสิทธิภาพ สารเคมีมาอออยู่ที่ผิวอนุภาคมาก  ...
อ่านต่อ >>

การเสียความเสถียรของน้ำยางทางกายภาพ

น้ำยางมีสภาพเป็นคอลลอยด์หรือสารแขวนลอยของอนุภาคยางในตัวกลางที่เป็น น้ำ  อนุภาคยางจะเคลื่อนไหวไปมาอย่างอิสระ  ความไม่เสถียรของน้ำยางจะเกิดขึ้น  ถ้าอนุภาคยางที่แขวนลอยอยู่นั้นมีความถี่หรือความรุนแรงของการชนกันเพิ่ม ขึ้น การเสียความเสถียรทางกายภาพ  สามารถแบ่ ...
อ่านต่อ >>
น้ำยางข้น

ผลกระทบจากความเสถียรของน้ำยาง

ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางจากน้ำยาง  ทำให้เกิดความต้องการน้ำยางมาเป็นวัตถุดิบจำนวนมาก  น้ำยางที่จะนำมาเป็นวัตถุดิบนี้  นอกจากต้องมีปริมาณที่มากเพียงพอแล้ว  ยังต้องการคุณภาพที่สม่ำเสมอ  ดังนั้นการใช้น้ำยางสดจากแต่ละสวน ซึ่งมีคุณภาพไม่สม่ำเสมอมาเป็นวัตถุดิบ  ...
อ่านต่อ >>
จากน้ำยางเป็นยางแผ่น

ลักษณะของยางแผ่นคุณภาพดี

การแปรรูปน้ำยางเป็นยางแผ่นดิบทั้ง  3  รูปแบบ คือ การจับตัวเชิงเดี่ยว เชิงผสม และแบบต่อเนื่องนั้น ถึงแม้จะมีกระบวนการแปรรูปที่แตกต่างกัน  แต่ก็ยังตั้งอยู่บนหลักการพื้นฐานง่าย ๆ   คือ การรักษาความสะอาด รีดแผ่นยางให้บางสม่ำเสมอ ควบคุมสีของแผ่นยางให้สม่ำเสมอ ...
อ่านต่อ >>
จากน้ำยางเป็นยางแผ่น

การจับตัวในลักษณะต่อเนื่อง

การทำยางแผ่นดิบในลักษณะนี้  เป็นการทำยางแผ่นโดยใช้เครื่องจักรที่มีลักษณะเป็นสายพานลำเลียงแบบต่อ เนื่องเข้าช่วยเพื่อให้สามารถจับตัวน้ำยางเป็นยางแผ่นได้ต่อเนื่อง ลักษณะ เด่นของวิธีนี้ คือ  สามารถผลิตได้ปริมาณมากและต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน  เหมาะสมกับการผลิต ...
อ่านต่อ >>
การเก็บรักษาน้ำยาง

สารเคมีที่ใช้เก็บรักษาน้ำยางสดเพื่อทำน้ำยางข้น

น้ำยางสดที่ถูกเก็บจากต้นยางจะใช้เวลาอย่างน้อย  4 – 6 ชั่วโมง  จึงจะขนส่งถึงโรงงาน  ดังนั้นชาวสวนยางและพ่อค้าคนกลางจะต้องมีวิธีการเก็บและรวบรวมน้ำยางที่ดี  โดยเฉพาะจะต้องระวังเรื่องความสะอาด  ไม่ให้มีแบคทีเรียเข้าไปในน้ำยาง  และต้องทำการป้องกันน้ำยางสูญเสี ...
อ่านต่อ >>

รูปแบบต่างๆ ที่ใช้เก็บรักษาน้ำยาง

ตั้งแต่ยุคเริ่มต้นของการเก็บรักษาน้ำยางเพื่อนำไปใช้ประโยชน์  ได้มีการทดลองรูปแบบต่าง ๆ  ในการเก็บรักษาน้ำยาง  ในที่นี้จะมุ่งเน้นรูปแบบของการเก็บรักษาน้ำยางในระยะสั้นเพื่อการนำไปแปร รูปต่อ  จนถึงปัจจุบันได้มีรูปแบบที่พัฒนามาดังนี้ 1. การเก็บรักษาน้ำยางด้วย ...
อ่านต่อ >>
จากน้ำยางเป็นยางแผ่น

การจับตัวน้ำยาง : ผลิตเชิงผสม

การทำยางแผ่นดิบในลักษณะนี้  เกิดจากการรวมตัวของชาวสวนยาง  ซึ่งอาจรวมตัวกันในรูปแบบกลุ่มเกษตรกร  หรือสหกรณ์ร่วมกับนโยบายของภาครัฐในช่วงปี พศ. 2537 – 2538  ที่สนับสนุนในด้านเครื่องจักร อุปกรณ์ และห้องรมควันยาง  จึงทำให้วิธีนี้เป็นที่แพร่หลายมากขึ้น  ลักษณะเ ...
อ่านต่อ >>
จากน้ำยางเป็นยางแผ่น

การจับตัวน้ำยาง : ผลิตเชิงเดี่ยว

การทำยางแผ่นดิบในลักษณะนี้  เป็นวิธีแรกที่ชาวสวนยางทั่วไปใช้กันมานาน  ปัจจุบันชาวสวนยางที่ไม่มีการรวมกลุ่มกันทำยางแผ่นดิบ ก็ยังคงใช้วิธีนี้อยู่  ลักษณะเด่นของวิธีนี้คือ  รูปแบบการผลิตยางแผ่นดิบและยางแผ่นดิบที่ได้  จะมีลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละสวนยางนั้น ๆ  แ ...
อ่านต่อ >>
การเก็บรักษาน้ำยาง

สารเคมีที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ำยาง

จากความจำเป็นในการเก็บรักษาน้ำยาง เพื่อให้คงสภาพเอาไว้ได้ระยะหนึ่ง  จึงมีการนำสารเคมีต่าง ๆ  มาใช้ทดลองรักษาสภาพของน้ำยาง  ซึ่งสารเคมีที่มีความเหมาะสมในการเก็บรักษาน้ำยางควรมีคุณสมบัติดังนี้ สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียในน้ำยาง  ที่ปนเปื้อนจากภ ...
อ่านต่อ >>